Förskolan Fjärilen Blåvinge i Täby

Boka visning av förskola

Visningar sker endast på onsdagar mellan 09.00-14.00 , har ni önskemål om andra tider, går det bra att skriva till oss.

Adress:
Armévägen 61-63
Stockholm , Täby

Om förskolan

Vår verksamhetsidé bygger på tanken att naturen är en plats för lärande och välbefinnande. Utomhuspedagogik är något vi brinner för på Förskolan Fjärilen Blåvinge. Vi anammar även Reggio Emilias filosofi där projektarbete i mindre grupper, lyssnande, utforskande och reflekterande förhållningssätt är tyngdpunkten. Barnens intressen styr innehållet och utformningen av utbildningen.

Våra lokaler är aktivitetsinriktade. Olika rum inbjuder till olika aktiviteter som tillsammans med pedagogernas stöd och förhållningssätt gynnar barnens utveckling av alla sina förmågor som läroplanen för förskolan beskriver. (LpFö18)

På Fjärilen Blåvinge finns det tre hemvisten som utgör en trygg, fast samlingspunkt där barnen i respektive grupp samlas för olika gruppstärkande och utvecklande aktiviteter.

Utbildade och engagerade pedagoger skapar tillsammans de bästa förutsättningarna till lärande och omsorg för varje enskilt barn där utveckling, nyfiket lärande och lekfullhet genomsyrar vår verksamhet.

Pedagogisk inriktning

Vår vision är att förskolan ska vara en plats där alla människor oavsett ålder får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential genom trygghet, utforskande, nyfikenhet, kunskapande, fantasi, glädje och gemenskap. Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet. En viktig del av Förskolan Fjärilen Blåvinges värdegrund består av respekt och omsorg om både människor och natur.

Materialvalen har gjorts av hänsyn till miljön och ambitionen är att vara en giftfri förskola. Vi vill att barnen ökar sin kunskap och sitt intresse för ämnet hållbarhet och miljö, vilket leder till förutsättningar att påverka framtiden.

Vi följer Läroplanen För Förskolan (LpFö 18) samt de styrdokument som är framtagna för förskolan, Barnkonventionen och Täby kommuns riktlinjer.

Utomhuspedagogik bygger på ett förhållningssätt där lärandet sker utomhus och i naturnära miljöer. Barnen får verkliga upplevelser som de senare får reflektera över. Lärandet blir handlingsbaserat. När barnen får uppleva, undersöka, reflektera och använda alla sinnen i lärprocessen så ökar förutsättningarna att deras kunskaper blir befästa. Vårt arbete i naturnära miljöer inspireras av Friluftsfrämjandets koncept och vi går på utflykter minst en gång i veckan.

Även i Reggio Emilias filosofi, som vi även inspireras av, uttrycks att då barnen får möjlighet att använda alla sinnen samtidigt får tillgång till "sina hundra språk". Vårt projekterande, undersökande och utforskande arbetssätt i mindre intressegrupper följer denna filosofi. Vi ser på barnet som kompetent och vi är inlyssnande pedagoger.

Vi lägger stor vikt vid lek, barns inflytande och delaktighet. Genom att barnens lärmiljö är tillgänglig och pedagogerna inlyssnande erbjuder vi barnen ett reellt inflytande över sitt lärande.

Lärmiljöerna både inne och ute ändras efter barnens intresse och behov.

Mat

Förskolan Blåvinge anser att god och näringsrik mat ger barnen grundläggande förutsättningar till utveckling och lärande. Därför lägger vi extra fokus på maten som serveras på förskolan. Lunchen tillagas av Sodexo. Mer information om företaget finner ni på https://www.koketbysodexo.se/

Samverkan med vårdnadshavare

Den viktigaste kontakten med vårdnadshavare sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Vi erbjuder även inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Det finns flera olika former av föräldrasamverkan såsom föräldramöten och föräldraråd.

Personal

Personalen på förskolan uppbär en bredd av kompetenser. Detta medför att vår personal kan möta läroplanens krav på att alla barn får samma möjligheter till utveckling på bästa sätt. Kompetensutveckling sker kontinuerligt.