Företagets vision

Våra barn går från larver till självständiga fjärilar.

Som fjärilens utveckling från ägg till fjäril, så ser vi barnens utveckling på samma sätt som en fjärils process från ägg, till larv, till puppa och till slut till en fjäril som flyger med fria vingar. Tillsammans med pedagoger stärker vi under förskolans gång barnens vingar, på så sätt blir de självständiga fjärilar som flyger ut från förskolans portar under deras sista dag och är redo för nya utmaningar när förskoleklassen börjar.

Hur arbetar vi med vår vision?

Glädje
Vår verksamhet ska främja kreativiteten, leken och det lustfyllda lärandet. Att utvecklas och lära i en miljö som präglas av glädje, lust och utmaningar är centrala för att barnen ska utveckla nyfikenhet och lust att lära. Arbetsmiljön, pedagogerna och vårt arbetssätt har sin utgångspunkt i att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas i såväl utemiljö som i inomhusmiljö och det ska stimulera till lek, lärande, socialt samspel, tillit och självständighet. Glädje skapar en stark plattform för både barn och medarbetare till att erövra nya färdigheter. Det ger en grogrund för livslång lust till lärande och den röda tråd vi eftersträvar.


Trygghet
Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn och vårdnadshavare. Alla beslut och handlingar ska främja ett trygghetsperspektiv. Barnen ska utveckla sin personliga identitet och känna sig trygga i sig själva. Miljön och den dagliga verksamheten ska i alla lägen präglas av trygghet. Våra värdegrundsfrågor ska finnas i hela verksamheten. Vi ska arbeta för att öka barnens förståelse för alla människor lika värde oavsett kön, bakgrund eller religion. Sträva efter att varje barn visar respekt, öppenhet, ansvar och solidaritet.

Delaktighet
För att vår verksamhet ska utvecklas och förbättras krävs delaktighet av alla berörda. Barnens inflytande är centralt likaså pedagogernas och ledningens. Vårt gemensamma ansvar är att varje barn utvecklar förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter och på så vis ges de möjlighet att vara aktiva i en demokratisk process. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och lusten att lära. Givetvis ska barnen också stimuleras att bli delaktiga i sin egen och andra kulturers värden, för att kunna förstå- och även kunna leva sig in i andras villkor och värderingar i förhållande till sig själv. Barnen ska ha ett reellt inflytande på förskolans arbetssätt och verksamhetens innehåll.